NLEN

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer The Sustainable Recruiter handelend onder de naam Greenjobs nader te noemen Greenjobs en Opdrachtgever, waarop Greenjobs deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

2.Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts (aanvullend) van toepassing indien dat uitdrukkelijk nader wordt overeengekomen. 

Artikel 2. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder : 

Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die Greenjobs  opdraagt Werkzaamheden te verrichten en Diensten te verlenen. 

Greenjobs : opdrachtnemer The Sustainable Recruiter handelend onder de naam Greenjobs (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70646473), eigenaar en exploitant van de website www.greenjobs.nl alsmede hieraan gekoppelde –en voor zover in eigendom zijnde- overige domeinnamen, diverse internet groepen (o.a. Social Media Platformen) handelend onder de uiting Greenjobs  (of soortgelijk) welke aantoonbaar eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Greenjobs. 

Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit , dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht, dan wel behoren te worden verricht een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de Werkzaamheden zoals vermeld in opdrachtbevestiging. 

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Greenjobs, op basis waarvan Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van door Greenjobs aangeboden Diensten. 

Platform: de door Greenjobs op internet verzorgde website www.greenjobs .nl alsmede de op diverse internetsites (o.a. social media) geregistreerde groepen en profielen met de uiting Greenjobs dan wel Greenjobs Nederland, welke een directe link hebben met Greenjobs . 

Diensten: door Greenjobs aangeboden Diensten. Hieronder ook verstaan de publicatie van door Opdrachtgever geplaatste Presentaties en andere op de website genoemde producten op het Platform met inbegrip van de hieraan gekoppelde Werkzaamheden door Greenjobs . Tevens door Greenjobs  op het Platform aangeboden Diensten mits voor deze Diensten door Opdrachtgever niet met derden een separate Overeenkomst wordt aangegaan. In dat geval vervallen deze leveringsvoorwaarden en maken deze plaats voor de algemene leveringsvoorwaarden van deze derden welke deze Diensten of Werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht. 

Presentatie: een vacature, logo of bedrijfspresentatie van Opdrachtgever geplaatst op het Platform. 

Kandidaten: particulieren welke zich op het Platform presenteren, een CV plaatsen, vacatures zoeken of op andere wijze het Platform volgen. 

 

Publiceerdatum: datum waarop een vacature gepubliceerd en online op de website zichtbaar is.
 

 

 

Artikel 3. Aanbieding en Overeenkomst 

1.Alle aanbiedingen van Greenjobs  zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2.Een Overeenkomst met Greenjobs komt tot stand nadat deze schriftelijk, via de website of per e-mail door Greenjobs  is bevestigd, of zoveel eerder de Presentatieruimte op het Platform of inlogaccount feitelijk aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 

3.Eventuele aanvullingen op en/of wijzigingen van de Overeenkomst worden schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen overeengekomen. Aanvullingen en/of wijzingen tot stand gekomen door niet bevoegden, kunnen door zowel Greenjobs  als Opdrachtgever ontbonden worden. 


Artikel 4. Vacatures plaatsen, Freemium, Premium, Premium Social en Vacature Abonnement

 

1.Greenjobs biedt verschillende pakketten aan Opdrachtgever voor het plaatsen van vacatures. Er is een optie om gratis vacatures te plaatsen en er zijn drie betaalde pakketten (alle bedragen zijn exclusief BTW).

 

2. Bij het ‘Freemium’ pakket (gratis) plaatst Opdrachtgever de vacature zelfstandig. Als Opdrachtgever voor het eerst een vacature wilt plaatsen, ontvangt hij/zij na aanvraag inloggegevens om de vacature te plaatsen en beheren. Een Opdrachtgever die al een bestaande klant is, kan de vacature beheren door in te loggen met eerder verstrekte inloggegevens.

 

3. Betaling voor de andere pakketten wordt gedaan via factuur. Wanneer Opdrachtgever contactgegevens en de vacaturetekst achterlaat en akkoord gaat met de voorwaarden is Opdrachtgever verplicht de betaling te voldoen, in ieder geval binnen 14 dagen na de datum van de aanvraag van de vacature (de Overeenkomst).

 

4. Greenjobs plaatst de vacature zo snel mogelijk na de aanvraag van Opdrachtgever en ontvangst vacaturetekst, ongeacht het moment van betaling en enkel op werkdagen.

 

5. Opdrachtgever zorgt voor de volledige aanlevering van de relevante plaatsingsgegevens. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.

 

6. Indien Opdrachtgever de betaling niet op tijd voltooid of de plaatsingsgegevens niet volledig aanlevert, is Greenjobs gerechtigd verdere plaatsing te weigeren, maar niettemin het tarief in rekening te brengen dat op grond van de Overeenkomst verschuldigd is.

 

7. Het staat Greenjobs vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

 

8. Bij pakket 1 verloopt de vacature na 20 dagen vanaf datum gepubliceerd en de Opdrachtgever ontvangt altijd vier dagen voor het verstrijken van de vacaturetermijn een herinneringsmail met een mogelijkheid tot het overgaan naar pakket 2,3, of 4. Bij het kiezen van pakket 2,3, of 4 start de termijn van de vacature opnieuw vanaf datum overeenkomst.

 

9. Bij pakket 2, 3 en 4 ontvangt de Opdrachtgever altijd vier dagen voor het verstrijken van de vacaturetermijn een herinneringsmail met een mogelijkheid tot verlenging van plaatsing van de vacature met 20 dagen. De verlenging gaat in na einde publiceerdatum van pakket 2,3 of 4. Het bedrag voor deze termijn staat vast op 50 euro excl. BTW. per verlenging. In de navolgende termijnen is de optie op gratis plaatsen niet meer van toepassing. Een vacature kan per 20 dagen steeds verlengd worden voor het bedrag van 50 euro excl. BTW.

 

Greenjobs factureert bij aanvang van de Overeenkomst het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Greenjobs.

 

Greenjobs behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van vacatures te weigeren.

 

Betaling en incassokosten: zie artikel 9 en 10.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst 

1.Greenjobs zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Greenjobs  het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3.Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Greenjobs  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Greenjobs  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Greenjobs  zijn verstrekt, heeft Greenjobs  het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4.Greenjobs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Greenjobs  is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

5.Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Greenjobs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 


Artikel 6. Acceptatie en beëindiging van de Overeenkomst 

1.Greenjobs is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadevergoedingsverplichtingen, indien het een Opdrachtgever betreft die niet bij de doelstellingen past van Greenjobs  dan wel oneigenlijk gebruik maakt van de Diensten van Greenjobs . Deze bevoegdheid van Greenjobs  geldt eveneens voor Diensten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven. 

2.In andere situaties dan in genoemd in 5.1 geldt dat ieder der partijen de Overeenkomst kan ontbinden doormiddel van een aangetekende brief, indien de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste 30 dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

3.Greenjobs is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Opdrachtgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd dan wel uitgesproken of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Greenjobs  zal in geval van een dergelijke beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Bedragen die Greenjobs  voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

4.Indien de plaatsing van een vacature voor afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever, vervalt daarmee automatisch het recht op herplaatsing van deze vacature.  

Artikel 7. Contractovername 

1.De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst die door Opdrachtgever worden gesloten met Greenjobs, mogen door Opdrachtgever niet (gedeeltelijk) worden overgedragen aan derden noch door derden worden gebruikt. 

2.Bij overname van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever vervallen de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met Greenjobs. Van een mogelijke overdracht van rechten en verplichtingen van huidige Opdrachtgever naar een nieuwe Opdrachtgever, kan slechts sprake zijn indien hiervoor een schriftelijk verzoek is ingediend bij Greenjobs. Greenjobs zal op basis van dit verzoek besluiten of de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden toegekend aan nieuwe Opdrachtgever. In dat geval ontvangt nieuwe Opdrachtgever hiervoor een bevestiging van Greenjobs . 


Artikel 8. Tarieven en prijzen 

1.Greenjobs is gerechtigd producten, tarieven en/of prijzen te wijzigen. In geval van prijsverhoging na het tot stand komen van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de uitvoering daarvan gelden voor Opdrachtgever de geoffreerde tarieven en/of prijzen, mits de offerte binnen de hiervoor gestelde termijn door Opdrachtgever is geaccepteerd. 

2.Alle prijzen zijn in euro's, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. Greenjobs  is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever door te berekenen. 


Artikel 9. Betaling 

1. Greenjobs hanteert een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de door Greenjobs  aangegeven bankrekening. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente vermeerderd met 2%. 

2.In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 

3.Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 

Artikel 10. Incassokosten 

1.Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever tenminste 15% van het factuurbedrag (met een minimum van €150,-) verschuldigd. 

2.Indien Greenjobs aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

3.Opdrachtgever is jegens Greenjobs de door Greenjobs  gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Greenjobs en Opdrachtgever met betrekking tot een Overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. 


Artikel 11. Presentaties 

1.Reclame-uitingen in Presentaties moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code Commissie daaraan stelt. Hiernaast behoudt Greenjobs  zich het recht voor om tekst en vorm van alle uitingen, die voor plaatsing op het Platform worden aangeboden zodanig te wijzigen dat deze voldoen aan de in de wet gestelde eisen. Hierbij gedacht aan de Wet Persoonsgegevens en de wetten voor arbeidsrecht en anti discriminatiewetgeving in het bijzonder ten aanzien van de werving en selectie van werknemers. 

2.In geval van plaatsing van een vacature van Opdrachtgever op het Platform van Greenjobs  geldt dat deze informatie van Opdrachtgever uitsluitend op het Platform gepubliceerd wordt met het doel geïnteresseerden in staat te stellen te reageren op de vacature en zich te presenteren als Kandidaat. 

3.Het is Opdrachtgever niet toegestaan om respondenten op geplaatste vacatures door te verwijzen naar, door te linken naar, te refereren aan of op wat voor manier dan ook aandacht te vestigen op (websites van) derde partijen, waaronder met name wordt verstaan werving- en selectiebedrijven in de ruimste zin van het woord. 

4.Bij het plaatsen van een vacature verplicht Opdrachtgever zich om respondenten op correcte wijze te informeren. 

 

5. Bij het plaatsen van een vacature is het de Opdrachtgever niet toegestaan een e-mailadres toe te voegen.

6.Indien een vacature van Opdrachtgever is vervuld, dient dit door Opdrachtgever aan Greenjobs  bekend gemaakt te worden. Via de verstrekte inlog kan de vacature ingetrokken worden op
www.greenjobs.nl  door de Opdrachtgever en zal de vacature niet meer zichtbaar zijn.


7.Onverlet het overige in dit artikel bepaalde, zal Opdrachtgever zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, het Platform en de gegevens waartoe middels de Diensten of het Platform toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan: 
a. het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan Kandidaten van het Platform die niet strekken tot de vervulling van een vacature; 
b. het benaderen van Kandidaten voor andere commerciële doeleinden dan waartoe Opdrachtgever zich bij Greenjobs heeft aangemeld, mede begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddeling zonder dat van een concreet vacatureaanbod sprake is; 
c. het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via het Platform of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Greenjobs . 

8.Indien Greenjobs een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Opdrachtgever, is Opdrachtgever Greenjobs  zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 2.000,- (tweeduizend euro) per gebeurtenis en is Greenjobs  gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden. Naast een boete kan er een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 


Artikel 12. Gebruik Kandidaat-gegevens 

1.Het is Opdrachtgever nadrukkelijk en uitsluitend toegestaan om de gegevens van ingeschreven Kandidaten (CV's) te gebruiken met het doel om hen te benaderen voor concrete en voor de Kandidaat relevante bij Opdrachtgever bestaande of verwachte vacatures die Opdrachtgever op het Platform heeft geplaatst. 

2.Het gebruik van de Kandidaat-gegevens voor andere doeleinden dan het vervullen van een vacature en/of ten behoeve van een andere vacature dan deze geplaatst door Opdrachtgever op het Platform, is niet toegestaan. Bij gebruik van de gegevens in strijd met het in dit artikel (lid 1 en 2) gestelde, verbeurt Opdrachtgever aan Greenjobs  een direct opeisbare boete van € 2.000,- (tweeduizend euro) per overtreding c.q. per Kandidaat. 

 

3.Het is de Greenjobs toegestaan om de gegevens van ingeschreven Kandidaten (CV's) te gebruiken met het doel om hen te benaderen voor concrete en voor de Kandidaat relevante bij Opdrachtnemer bestaande of verwachte vacatures.

 

Artikel 13. Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 


Artikel 14. Intellectueel eigendom 

1.Onverminderd het bepaalde in artikel 13. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Greenjobs  zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

2.Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van een Overeenkomst, al dan niet ontwikkeld door Greenjobs  ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij Greenjobs  of Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. 

3.Greenjobs behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 


 

Artikel 15. Aansprakelijkheid 

1.Opdrachtgever verstrekt aan Greenjobs  alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst door Greenjobs. Als blijkt dat Opdrachtgever onvoldoende informatie heeft verstrekt welke een correcte uitvoering van de Overeenkomst verhindert, is Greenjobs  hiervoor niet aansprakelijk. 

2.Greenjobs mag zonder voorafgaande bekendmaking het Platform (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Greenjobs  ontstaat. 

3.In het geval communicatie tussen Greenjobs en Opdrachtgever geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virus- en spamprotectie. Greenjobs  is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. 

4.Opdrachtgever dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden. 

5.Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, zal Greenjobs  ter keuze van Opdrachtgever een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen. Tot verdere schadevergoeding is Greenjobs nimmer verplicht. 

6.Presentaties moeten na verschijning door Opdrachtgever worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is Greenjobs uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar voor de tweede plaatsing schriftelijk en/of via e-mail zijn doorgegeven. 

7.Voor alle indirecte schade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Greenjobs  , is deze nimmer aansprakelijk. 

8.Greenjobs is niet aansprakelijk voor het beschadigen of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Greenjobs  of derden. 

9.Opdrachtgever vrijwaart Greenjobs tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. 

10.Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één maand na het ontdekken van een betreffende schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

11.Greenjobs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van het Platform en/of de Diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storingen in het netwerk en performanceproblemen. 

12.Opdrachtgever vrijwaart Greenjobs voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door Opdrachtgever opgegeven Presentatie. Opdrachtgever vrijwaart Greenjobs  voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op het Platform heeft geplaatst. 

13.Directe of elke andere vorm van aansprakelijkheid van eventuele namens Greenjobs  optredende adviseurs is uitgesloten. 


Artikel 16. Overmacht 
1.Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Greenjobs zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen een algemeen gebrek aan geschikte Kandidaten en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of Diensten. 

2.Bij alle situaties van overmacht is Greenjobs  ontslagen van enige verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. 


Artikel 17. Gebreken; klachttermijnen 

1.Klachten over door Greenjobs verrichte Diensten dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing schriftelijk te worden gemeld aan Greenjobs . 

2.Indien een klacht gegrond is, zal Greenjobs de Werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Greenjobs  slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (Aansprakelijkheid).  

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden 

Greenjobs is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Greenjobs  zal een wijziging van de voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

Artikel 19. Toepasselijk recht 

Op elke Overeenkomst tussen Greenjobs en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 


Artikel 20. Geschilbeslechting 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Greenjobs, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam. 

 

 

PRIVACY REGLEMENT

Alle gegevens die u via deze site en/of per e-mail aan ons toestuurt zullen met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid door ons worden behandeld. Door uw gegevens naar ons te zenden, geeft u onze organisatie toestemming om deze gegevens te gebruiken bij onze dienstverlening.

De door u aan ons toevertrouwde gegevens zullen door ons worden gebruikt voor een effectieve communicatie met u. Uw gegevens zullen door ons uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan derden voor zover dat bevorderlijk is voor onze bemiddeling tussen u als kandidaat en een potentiële werkgever.

Wij richten ons op hetgeen door overheidsinstanties, zowel als andere organisaties die zich bezig houden met de bescherming van de privacy van consumenten, aan richtlijnen wordt afgegeven.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar info@greenjobs.nl

Over Greenjobs
Over ons
Contact opnemen
Krijg tips
Greenjobs gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close